07. septembris 2014

Saskaņots detālplānojums ciematam „Mārupes Ziedlejas”

Mārupes domes sēdē 2014. gada 20. jūnijā apstiprināja detālplānojumu zemes gabalam ciematam «Mārupes Ziedlejas», adresē Ziedlejas 13 un 15, kadastra apzīmējums Nr.80760031691, lēmums Nr.14 (sēdes protokols Nr.9).

Pirkt zemes gabalu Mārupē 

dalīties: