10. septembris 2014

Saskaņots detālplānojums ciematam „Mārupes Zeltiņlejas”

Mārupes domes sēdē 2014. gada 20. jūnijā apstiprināja detālplānojumu zemes gabalam «Vīksnas-A», ciematam „Mārupes Zeltiņlejas”, kadastra apzīmējums Nr.80760031267, lēmums Nr.13 (sēdes protokols Nr.9).

Pirkt Zemes gabalu Mārupē
 

dalīties: